Reisvoorwaarden

 

Reisvoorwaarden – ArizonaPlus

Artikel 1: Inleidende bepaling:
In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen:
a. Reisorganisator: ArizonaPlus
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin ArizonaPlus zich ten opzichte van de wederpartij verbindt tot het leveren van een door hem vooraf aangeboden reis. Onder reis wordt verstaan een groepsreis eventueel met verlenging met:
• Vervoer zoals huurauto
• Verblijf zoals hotels of motels
• Een ander onderdeel zoals een excursie of toeristische dienst die een belangrijk deel uitmaakt van de dienst.
c. Reiziger: de wederpartij van ArizonaPlus en/of diegene waarvoor ArizonaPlus de reis organiseert.
d. Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en ArizonaPlus bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
e. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden in onze brochure, via onze website op internet of via (maatwerk)offertes en/of andere kanalen van ArizonaPlus worden aangeboden.
f. Voor zover van toepassing zijn de vermelde tarieven inclusief BTW.

Artikel 2 Totstandkoming van de reisovereenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van ArizonaPlus aanvaart. De aanvaarding kan rechtstreeks of via een boekingskantoor plaatsvinden. Na aanvaarding ontvangt de reiziger een schriftelijke boekingsbevestiging die tevens als factuur geldt.
2. Tot de overeengekomen reis worden de onderdelen gerekend die zijn aangeboden middels de publicatie op internet, brochure of offerte (en anderszins). Indien eventuele algemene voorbehouden in strijd zijn met deze reisvoorwaarden, gelden voor de reiziger de meest gunstige bepalingen. Duidelijke fouten en vergissingen binden ArizonaPlus niet. Tot een duidelijke fout of vergissing wordt gerekend datgene dat – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als fout herkenbaar is. ArizonaPlus draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie, foto’s, advertenties, websites of overige informatiedragers die onder verantwoordelijkheid van een derde worden opgesteld of uitgegeven.
3. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. ArizonaPlus heeft het recht de overeenkomst op te zeggen als het gepubliceerde minimale aantal aanmeldingen 6 weken voor de vertrekdatum niet is gehaald. Normaliter stelt ArizonaPlus de reizigers telefonisch op de hoogte. De afzegging wordt schriftelijk bevestigd. Op deze afzegging zijn de artikelen ‘wijziging door ArizonaPlus’ en aansprakelijkheid en overmacht’ niet van toepassing.
4. De reiziger is verplicht om alle gegeven aan ArizonaPlus of het boekingskantoor te verstrekken die noodzakelijk zijn om tot het afsluiten of uitvoering van de overeenkomst te komen. Indien de(ze) reiziger een groep heeft aangemeld, dient hij zorg te dragen voor deze benodigde gegevens van elk individueel groepslid. Als de reiziger hierin te kort schiet en dit tot gevolg heeft dat reiziger(s) door ArizonaPlus van (verdere) deelname aan de reis zijn uitgesloten, worden de daaruit vloeiende of bijbehorende kosten aan de(ze) reiziger in rekening gebracht.
5. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de aanmelder.
6. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de reis nodig zijn. ArizonaPlus zal haar uiterste best doen aan deze medische gronden op reële gronden tegemoet te komen, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd. ArizonaPlus stemt alleen toe in medische essenties die vooraf schriftelijk zijn vastgelegd. ArizonaPlus heeft het recht om kosten hiervoor in rekening te brengen tot een bedrag van € 50,00 per boeking. Als er communicatie nodig is of andere kosten ontstaan wegens dienstverlening van derde partijen, mogen deze kosten ook doorberekend worden aan de reiziger. In het algemeen gesteld kunnen wij geen medische essenties verlenen binnen groepsreizen als deze tot nadeel strekken van overige reizigers.
7. Ook voor andere speciale verzoeken (niet op medische gronden) zal ArizonaPlus een reële inspanning leveren om daaraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, en het verzoek dient door ArizonaPlus schriftelijk te zijn bevestigd. De kosten van uitvoering van het verzoek bedragen in elk geval per verzoek en per boeking € 25,00, maar kunnen verhoogd worden middels kosten van communicatiemiddelen en/of werkzaamheden van derde partijen indien deze ontstaan.

Artikel 3 Reisduur en reisprogramma
1. De in de publicatie van de reisorganisatie vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst worden, ongeacht het tijdstip van vertrek of aankomst, gezien als hele (reis)dagen. Eventuele vermelde tijdstippen in de publicatie kunnen afwijken van de werkelijke tijden. De tijden vermeld in de reisbescheiden en/of ticket zijn relevant. ArizonaPlus kan alleen binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur (aantal reisdagen). Als de wijzigingen voor vertrek aan ArizonaPlus bekend zijn, zal deze de reiziger tijdig informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken op eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van ) de reissom door ArizonaPlus als de wijziging niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip.
3. Voorts is ArizonaPlus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. ArizonaPlus is verplicht om alle hulp en bijstand te verlenen die nodig en noodzakelijk is.
4. ArizonaPlus is verplicht de reiziger tijdig te informeren over een door ArizonaPlus doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt alleen voor reizigers waarvan ArizonaPlus het verblijfadres kent op het moment dat de wijziging gecommuniceerd moet worden.

Artikel 4 Betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is de reiziger verplicht een aanbetaling te doen van 25% van de reissom, verhoogd met de premies die afgesloten reis- en/of annuleringsverzekeringen met zich meebrengen.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum betaald te zijn. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
3. Als de reiziger niet binnen de gestelde termijnen betaalt, is hij in verzuim. ArizonaPlus zal de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de te betalen gelden te voldoen . Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ArizonaPlus heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De bepalingen in het artikel ‘Annulering door de Reiziger’ is in dat geval van toepassing.
4. Eventuele fouten in de betalingen die door ArizonaPlus niet tijdig worden opgemerkt, ontslaan de reiziger niet van de verplichting de reisgelden alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.
5. Afwijkend van de genoemde betalingstermijnen bestaat de mogelijkheid dat bepaalde tickets van luchtvaartmaatschappijen per direct geheel betaald moeten worden. Lijndiensttickets kunnen onder allerlei voorwaarden door de luchtvaartmaatschappij worden verkocht. ArizonaPlus verkoopt deze tickets – zowel los als in een pakketreis – onder dezelfde door de lijndienst geformuleerde voorwaarden. Vaak gaat het om tickets die via internet worden verkocht en geleverd, om tickets die tegen sterk gereduceerde tarieven worden aangeboden of om tickets op trajecten binnen de Verenigde Staten. Belangrijkste voorwaarden van deze tickets houden meestal in dat het ticket direct betaald moet worden en ‘non-refundable’ is. Bij annulering bestaat derhalve geen recht op restitutie (zie artikel 8.8).

Artikel 5 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon en omvat de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen die op het moment van publicatie van de ArizonaPlus brochure bekend waren. ArizonaPlus behoudt zich het recht voor om, ook ten aanzien van reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 14 dagen voor de aanvang van de reisovereenkomst, de reissom te verhogen als gevolg van stijgingen van de prijs van de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. ArizonaPlus zal aangeven op welke wijze de verhoging is berekend en hoe deze moeten worden betaald. Extra brandstoftoeslagen kunnen worden nageheven en afgerekend op de luchthaven van vertrek. Dit wordt in de vertrekbescheiden meegedeeld.
3. Indien bepaalde heffingen vooraf in rekening zijn gebracht die in de tussentijd zijn vervallen (bijvoorbeeld een deel van of de gehele brandstoftoeslag) is dit aanleiding voor ArizonaPlus om deze kosten te laten vervallen, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden verlangd wegens de daaraan verbonden (administratie)kosten.

Artikel 6 Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten
1. Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient ArizonaPlus algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger moet zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie inwinnen en eventuele acties ondernemen. Tevens moet hij voor vertrek tijdig opnieuw nagaan of de informatie niet is gewijzigd. ArizonaPlus verstrekt in al deze gevallen slechts algemene informatie. De reiziger dient zich aanvullend te laten informeren bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit. ArizonaPlus kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ontbreken van persoonsgebonden detailinformatie in de algemene informatie.
2. Tevens stelt ArizonaPlus de reiziger op de hoogte van mogelijkheden tot het afsluiten van reis- en/of annuleringsverzekeringen.
3. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort, eventueel benodigde visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en (internationaal) rijbewijs. Indien overige documenten zijn vereist die hier niet worden genoemd, is de reiziger ook verplicht zorg te dragen voor bezit van een geldig document.
4. ArizonaPlus is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn of haar reisdocumenten.
5. Tenzij anders overeengekomen, stuurt ArizonaPlus de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen, maar ten laatste 10 dagen voor vertrek toe. De reiziger die de noodzakelijke reisbescheiden niet op tijd heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen (minimaal 3 werkdagen) voor vertrek aan ArizonaPlus te melden.
6. Indien er sprake is van vertrek binnen 3 weken na boekingsdatum kan van bovenstaande termijnen afgeweken worden. Reisorganisator en reiziger maken hier samen afspraken over.
7. ArizonaPlus is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.

Artikel 7 Wijziging door de reiziger
1. De reiziger kan tot 30 dagen voor vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. ArizonaPlus zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Indien ArizonaPlus niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren volgens de voorwaarden ‘annulering door de reiziger’ – artikel 8. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op deze afwijzing, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Indien het wel mogelijk is om aan het verzoek van de reiziger te voldoen, is de reiziger gehouden om de gewijzigde reissom te betalen onder aftrek van de reeds gedane betalingen. Tevens worden hem wijzigingskosten à € 35,00 per boeking en wijziging in rekening gebracht vermeerderd met de eventuele communicatiekosten.

Artikel 8 Annulering door de reiziger
1. Reizen waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds geldt, kunnen 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Tot 42 dagen voor vertrekdatum: aanbetaling (25%)
b. Van 42 – 28 dagen voor vertrekdatum: 40%
c. Van 28 – 14 dagen voor vertrekdatum: 60%
d. Van 14 – 7 dagen voor vertrekdatum: 80%
e. Vanaf 7 dagen voor vertrekdatum: 100%

3. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van ArizonaPlus lager is uitgevallen. In dat geval zal ArizonaPlus deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt o.a. verstaan geleden verlies en gederfde winst.
4. Het annuleren van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk een verblijf in een hotelkamer hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
5. Deze overige reizigers kunnen besluiten om de respectievelijke overeenkomst in stand te houden door bijbetaling van de reissom zoals die zou zijn geweest bij minder deelnemers.
6. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) zullen het totaal van de reissommen zoals vastgesteld voor de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan.
7. Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag.
8. Afwijkend van de genoemde annuleringskosten bestaat er over bepaalde tickets van luchtvaartmaatschappijen geen mogelijkheid tot restitutie. Lijndiensttickets kunnen onder allerlei voorwaarden door de luchtvaartmaatschappij worden verkocht. ArizonaPlus verkoopt deze tickets – zowel los als in een pakketreis – onder dezelfde door de lijndienst geformuleerde voorwaarden. Vaak gaat het om tickets die via internet worden verkocht en geleverd, om tickets die tegen sterk gereduceerde tarieven worden aangeboden of om tickets op trajecten binnen de Verenigde Staten. Belangrijkste voorwaarden van deze tickets houden meestal in dat het ticket direct betaald moet worden en ‘non-refundable’ is. Bij annulering bestaat derhalve geen recht op restitutie.
9. De reiziger kan zich laten vervangen door een andere reiziger als de oorspronkelijke reiziger de reis moet annuleren en geen aanspraak kan maken op vergoeding door een (annulerings)verzekering. De aanmelder, reiziger en de vervanger (die in de plaats gaat van de reiziger) zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ArizonaPlus voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom,de bijbehorende wijzigingskosten en extra kosten ten gevolge van de vervanging (zie artikel 7). Verder zijn aan in-de-plaatsstelling de volgende voorwaarden verbonden:
a. In-de-plaatsstelling moet tijdig voor vertrek plaatsvinden en niet later dan 7 dagen voor vertrek zodat benodigde formaliteiten afgehandeld kunnen worden.
b. Deze ander moet geschikt zijn en aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoen.
c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatstelling.

Artikel 9 Opzegging en wijziging door ArizonaPlus
1. ArizonaPlus kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. ArizonaPlus mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Locale omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel of accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook (aanhoudende) slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het schema noodzakelijk wordt, etc. ArizonaPlus verplicht zich om het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand te laten en alternatieven te bieden die hieraan voldoen. ArizonaPlus verplicht zich om nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Een reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en als de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. ArizonaPlus heeft het recht de reisovereenkomst op één of meerdere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds genoten is. Deze wijzigingen moet ArizonaPlus direct, maar zeker binnen 72 uur (3 werkdagen), aan de reiziger meedelen. Binnen 10 dagen voor vertrekdatum wordt deze termijn verkort tot 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft het recht om de wijziging af te wijzen. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij ArizonaPlus binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
4. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van dusdanige aard zijn, dat in redelijkheid verdere gebondenheid van ArizonaPlus aan de reisovereenkomst niet kan worden gevergd. Een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds valt onder een gewichtige omstandigheid.
5. Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan ArizonaPlus, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ArizonaPlus. In het artikel ‘aansprakelijkheid en overmacht’ worden hiervan nadere omschrijvingen gegeven. Als de reisorganisatie geld bespaart door de wijziging heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
6. Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
7. Als de oorzaak van opzegging of wijziging noch aan ArizonaPlus noch aan de reiziger kan worden toegeschreven, dragen partijen beiden hun eigen schade (zie artikel ‘hulp en bijstand’).

Artikel 10 Aansprakelijkheid van ArizonaPlus
1. ArizonaPlus is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die een reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van ArizonaPlus, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemming van de reizen met zich meebrengen.
2. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen (zie artikel ‘klachten’).
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ArizonaPlus verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
1. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst toe te rekenen is aan de reiziger – bijvoorbeeld schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.
2. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken
3. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ArizonaPlus of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
4. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht (zie lid 4).
4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor ArizonaPlus gelden ook ten behoeve van werknemers van ArizonaPlus of overige derden die door ArizonaPlus als dienstverlener (en haar personeel) of boekingskantoor (en haar personeel) worden ingeschakeld, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ArizonaPlus dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
7. ArizonaPlus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien en zover de reiziger zijn schade heeft/had kunnen of zou kunnen verhalen uit hoorde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- ongevallen, medische en/of annuleringsverzekering.
8. Indien ArizonaPlus ten opzichte van de reiziger aansprakelijk is voor derving van het reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
9. De aansprakelijkheid van ArizonaPlus voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 11 Hulp en Bijstand
1. ArizonaPlus is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Als er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering die ArizonaPlus is aan te rekenen (artikel 9), dan zijn de kosten voortvloeiend uit het bieden van hulp en bijstand voor rekening van ArizonaPlus.
3. Als de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ArizonaPlus slechts verplicht hulp en bijstand te bieden voor zover dat redelijkerwijs van de reisorganisatie kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
4. Als de oorzaak noch aan de reisorganisatie noch aan de reiziger is toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Deze schade bestaat voor ArizonaPlus bijvoorbeeld uit extra inzet van menskracht; voor de reiziger kan dit ondermeer bestaan uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisatie te volgen of na te leven die een goede uitvoering van de reis bevorderen.
2. De reiziger is verplicht zich volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit sluit ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd gedrag. Het gedrag van een correcte reiziger geldt hier als maatstaf.
3. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of zou kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ArizonaPlus van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
4. Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger, tenzij de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend. In dat geval wordt hem restitutie verleend van de reissom of van een gedeelte daarvan.
5. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek (van de terugreis) bij de reisleiding of een plaatselijke agent c.q. de luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, agent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
6. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen (zie artikel ‘klachten’).
7. Alle vorderingen van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis. Als de reis geen doorgang heeft gevonden, vervallen de vorderingen een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
8. De reiziger is verplicht een volledige en terzake dekkende reis-, ongevallen en bagageverzekering af te sluiten (met werelddekking) voor risico’s die door dit type verzekeringen worden gedekt. De reisorganisatie zal in veel gevallen waarin hulp en bijstand is verplicht terug moeten kunnen vallen op de Alarmcentrale van de reisverzekering van de reiziger. De reiziger is verplicht het polisnummer van de verzekering voor vertrek aan de reisorganisatie te melden. In dit opzicht wijzen wij u erop dat samenreizende reizigers door de verzekeringsmaatschappijen niet altijd als medereizigers worden gezien waardoor schade niet geaccepteerd wordt. Reizigers zijn verplicht hun polisvoorwaarden en verzekeringsdetails nauwkeurig te controleren en eventueel aan te passen.

Artikel 13 Klachten
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, zoals beschreven in artikel 10, moet zo snel mogelijk bij de betrokken dienstverlener worden gemeld zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Indien achteraf blijkt dat de reiziger zich niet aan de meldingsplicht heeft gehouden, waardoor de reisorganisatie niet in staat is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
2. Als de tekortkoming niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk te melden bij de reisleiding of indien mogelijk, bij ArizonaPlus. Als de reiziger zich niet aan deze meldingsplicht heeft gehouden en ArizonaPlus daardoor niet in staat is gesteld de klacht te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
3. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd indienen bij ArizonaPlus of het boekingskantoor.
4. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden ingediend.
5. Als de klacht niet tijdig is ingediend, wordt deze door ArizonaPlus niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs over de late indiening geen blaam treft. De reisorganisatie bericht de reiziger schriftelijk of via elektronische weg.
6. Op alle geschillen tussen reisorganisator en reiziger is Nederland recht van toepassing. De reiziger n heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.